©Všeobecné podmienky spracovania osobných údajov


 

 


Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci realitnej kancelárie MONTYREAL, s.r.o. (ďalej len „My“ alebo „Realitná kancelária“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na čísle  +421905927136 e-mailom na info@montyreal.sk poštou na adresu nášho sídla.


 


Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,1 ustanoveniami Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ako aj ďalšími predpismi Slovenskej republiky.


 


Prečo spracúvame osobné údaje?


 


Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:


-          poskytovať realitné služby našim klientom;


-          plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a


-          chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.


 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?


 


Účel

Právny základ podľa GDPR

 

Sprostredkovanie predaja, kúpy, prenájmu

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods.1 písm b) GDPR

 

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi SR

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

 

Marketingové účely

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

 

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

Oprávnený záujem nás, našich klientov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 

 

 

 


 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?


 


Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere napr. našim realitným maklérom, našim účtovným poradcom, finančným poradcom ako aj alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.


Takisto sme v určitých situáciách povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.


 


Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

 

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

 

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to nevyhnutne potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

 

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie určitých osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné realitné služby. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste našim klientom, Vaše osobné údaje môžeme najčastejšie získať od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov. Ich spracovanie taktiež podlieha ustanoveniam GPDR.


Aké práva máte ako dotknutá osoba? 

 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.


Ako klient máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania ako aj právo namietať proti ich spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov. Uvedené práva môže realizovať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú vyššie. Máte takisto právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

 

Zmeny podmienok ochrany súkromia

 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 

© Copyright Realitná kancelária Montyreal – text a fotografie sú autorským dielom a majetkom spoločnosti Montyreal, s.r.o.